Modelspace

Modelspace-hankkeiden lisäpalvelut

Gravicon tukee asiakkaitaan sekä Modelspace moduulien käyttöönoton aikana, että sen jälkeen erillisillä palveluilla.

arrow_downward

Johdanto

Gravicon tukee asiakkaitaan erillisillä palveluilla niin Modelspace moduulien käyttöönoton aikana kuin sen jälkeenkin. Graviconin tietomallipalvelut jakautuvat kahteen pääosioon, projektikonsultointiin ja ohjelmistoihin. Projektipalvelut liittyvät rakennusprojekteissa tehtävään tietomallintamisen ohjeistamiseen ja ohjaamiseen sekä mallintamiseen. Ohjelmistotoimintoihin kuuluvat Graviconin kehittämän Modelspace-ohjelmiston kehittäminen, markkinointi ja myynti sekä erilaiset tietomallintamiseen liittyvät ohjelmistoräätälöinnit. Modelspace on selainpohjainen järjestelmä tietomallihankkeen ohjaamiseen ja tilavaatimusten hallintaan esimerkiksi tila- ja huonekorttien tai Big Room työskentelyn osalta.


Modelspace-projektinaikaiset palvelut

Tilaohjelmavertailu ja elinkaarivaihtoehtojen suunnittelu

Kuvaus: Modelspacen avulla voidaan luoda vaihtoehtoisia tilaohjelmia, verrata suunnitelmia tilaajan vaatimuksiin ja tarvittaessa kilpailuttaa mm. elinkaaritoimittajia tilaajan vaatimuksiin nähden. Palvelussa perehdytään Modelspacen vakio-ominaisuuteen koulutuksen/työpajan muodossa.

Hyöty: Tilaohjelman vertailu auttaa Modelspace käyttäjää sekä tarjouskilpailuissa tarjottujen tilamallien vertailussa, että suunnittelijaa tilamallin vertaamisessa tilaajan vaatimuksiin. Arkkitehtien muutokset tilamalleissa voivat vaikuttaa merkittävästi hankkeen kustannuksiin ja aikatauluihin. Tilaohjelmavertailu auttaa tilaajaa vaatimuksenmukaisuuden varmistamisessa.

Gravicon voi kouluttaa asiakkaan käyttämään tilaohjelmavertailua tai tuottaa palveluna tarvittavat tiedot. Molemmat toteutustavat arvioidaan erillisellä tarjouksella lähtökohdan mukaan.

Projektin räätälöinti asiakkaan tarpeisiin

Kuvaus: Modelspacen ulkoasua ja eri toimintojen metatietokenttien nimiä on mahdollista räätälöidä Asiakkaan tarpeiden mukaisesti niin, että ne palvelevat entistä paremmin asiakkaan prosesseja ja toimintamalleja.

Hyöty: Projektien, kenttien nimien räätälöinti tai mahdolliset lisäkentät tuovat asiakkaan omat projekti-ja nimeämiskäytännöt projektin kaikkien osapuolten saataville.

Hinta: Muutokset tehdään erillisen tarjouksen pohjalta tuntiperusteisesti, SKOL03.

Modelspace tilatekijöiden määrittäminen

Kuvaus: Eri tilojen kustannukset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Pienet muutokset suunnitelmissa voivat tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen säästöjä hankkeen aikana. Määritykset tehdään Modelspacen Tilatekijät-toimintoon asiakkaan kanssa järjestettävän työpajan yhteydessä, jolloin asiakas myös koulutetaan tilatekijöiden tehokkaaseen käyttöön.

Hyöty: Modelspacessa voidaan verrata eri tilojen kustannuksia tilojen tuottoihin. Näin toimimalla voidaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa optimoida parhaiten tuottavien tilojen määrä suhteessa matalatuottoisiin tiloihin (potilashoitotilat vs. käytävät).

Hinta: Tilatekijöiden määritykset tehdään tuntilaskutettavana työnä riippuen eri tilojen lukumäärästä. SKOL03.

Käyttäjäprofiilien luominen ja käyttäjien lisääminen

Kuvaus: Modelspacen käyttöönottopalveluun kuuluvassa pääkäyttäjäkoulutuksessa opetetaan käyttäjien lisääminen projektiin. Uusien käyttäjäprofiilien luominen, käyttöoikeuksien hallinta ja käyttäjien lisääminen voidaan toteuttaa tarvittaessa asiakkaalle lisäpalveluna.

Hyöty: Käyttäjähallinta varsinkin isoina määrinä on aikaa vievää ja tarkkuutta vaativaa työtä.

Hinta: Käyttäjähallinta laskutetaan tuntiperusteisesti, SKOL04.

Nykyisten tietojen siirtäminen

Kuvaus: Hankkeeseen liittyvää tietoa on voitu dokumentoida jo ennen Modelspacen käyttöönottoa esimerkiksi sähköposteihin ja word- tai excel-tiedostoihin. Tarvittaessa olemassa oleva tieto siirretään Modelspaceen lisäpalveluna.

Hyöty: Kaiken hankkeeseen liittyvän tiedon kerääminen keskitettyyn järjestelmään auttaa paremman kokonaiskuvan saamisessa hankkeessa, kun tiedot eivät ole hajallaan eri järjestelmissä.

Hinta: Nykyisten tietojen siirto tehdään erillisellä tarjouksella tuntiperusteisesti, SKOL03.

Tietomallien tuominen Modelspaceen

Kuvaus: IFC-muodossa toteutetut mallit voidaan ladata Modelspaceen, jotta niiden sisältämiä tilatietoja olisi mahdollista hyödyntää mm. tilaohjelmassa ja huonekorteissa. Palvelussa varmistetaan mallien tekninen laatu ja ohjeistetaan suunnittelijoita teknisessä toiminnassa. Tietomallien tuominen Modelspaceen toteutetaan asiakkaan puolesta.

Hyöty: Graviconin asiantuntijoiden toimesta IFC-mallin eheys voidaan varmistaa, ja samalla asiantuntija tekee kuntotarkastuksen tietomallista. Tietomallin tuonti helpottaa sekä siirtymistä rakennuksen ylläpitovaiheeseen että tietomallin tietojen jatkohyödyntämistä esimerkiksi siten, että eri tilojen materiaali-, laite ja varustevalinnat saadaan tilakohtaisesti helposti näkyviin.

Hinta: Tietomallin tuominen tehdään tuntiperusteisella laskutuksella riippuen mallin koosta ja kompleksisuudesta. SKOL02 ja SKOL03.


Modelspacen hyödyntäminen kiinteistön ylläpidossa

Käyttövaiheen tiedon hallinnan suunnittelu ja organisointi

Kuvaus: Modelspacen tilamoduulia voidaan hyödyntää hankevaiheen jälkeen myös rakennuksen ylläpitovaiheessa. Rakennusvaiheessa tietomallista kerätyt tiedot voidaan jatkossa ylläpitää Modelspacessa tilakohtaisesti. Modelspacessa voidaan helposti ylläpitää tietoa, jota kiinteistöjen ylläpitojärjestelmät eivät tyypillisesti huomioi, kuten lattiapinnat, valaistus, alakatot, kalusteet ja varusteet. Modelspacen IFC-katselijalla voidaan korvata perinteisiä 2D-kaavioita esimerkiksi siivousalueista ja siivoustaajuusalueista.

Hyöty: Tiedot pysyvät ajan tasalla ja koko rakennuksen osalta voidaan nopeasti tehdä haku tiloihin, joissa on esimerkiksi tietyntyyppinen lattiamateriaali. Samaan tietoon pääsevät käsiksi henkilöt eri rooleissa; esimerkiksi huolto, siivous ja rakennuttaja, jolloin samaa tietoa ei ylläpidetä monessa eri paikassa. Modelspacesta tiedot voidaan linkittää perinteisiin huoltokirjaohjelmistoihin yhtenäisen käyttökokemuksen parantamiseksi.

Hinta: Erillisen tarjouksen perusteella tuntitöinä perustuen tietojen määrään ja mahdollisiin integraatioihin. SKOL03

Asiakkaan Modelspacen hyödyntämiseen liittyvien prosessien kehitys

Kuvaus: Ohjelmistojen käyttöön sitoutumiseen liittyy aina olennaisesti ohjelmiston jalkauttaminen luontevasti osaksi organisaation prosesseja ja toimintamalleja. Jotta asiakas saisi Modelspacen käytöstä parhaan mahdollisen hyödyn, asiakkaan nykyiset prosessit kartoitetaan ja tarpeen perusteella suunnitellaan, millä tavalla Modelspace tukisi parhaiten asiakkaan prosesseja ja ratkaisisi niiden nykyisiä haasteita.

Hyöty: Yhtenäinen toimintamalli edistää yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä ja varmistaa laadukkaan työskentelyn kautta projektihenkilöstön sitoutumisen käyttöön. Yhtenäinen prosessiohje voidaan jakaa uusille projektin jäsenille ja kaikkien toimijoiden kesken.

Hinta: Työ laskutetaan tuntiperusteisesti. SKOL03.

Kiinteistön laitetietojen hallinnan suunnittelu ja organisointi

Kuvaus: Modelspacea voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen perinteisen huoltokirjan rinnalla. Laitetietoihin voidaan kerätä laitteiden ominaisuudet ja vaatimukset, sekä osoittaa ne tiloihin.

Hyöty: Laitekortteja voidaan hyödyntää inventaariolistoina, väistötilojen suunnittelussa ja siivouksen tukena.

Hinta: Laitekortit räätälöidään asiakaskohtaisesti tuntityönä. SKOL03.

Koulutukset

Asiakaskohtaisten ohjeiden räätälöinti

Asiakaskohtainen ohje on yhteistyössä asiakkaan kanssa tehty menetelmäohje Modelspacen käyttötapauksesta osana asiakkaan prosessia. Ohje tehdään työpajan pohjalta; työpajan aikana Graviconin asiantuntija käy asiakkaan avainhenkilöiden kanssa läpi heidän rakentamisen prosessinsa ja suosittelee kerättyjen tietojen pohjalta parhaan tavan hyödyntää Modelspacea. Asiakaskohtainen ohje tehdään erillisen tarjouksen perusteella.

Asiakaskohtaisten ohjeiden teko perustuu asiakkaan kanssa pidettyihin työpajoihin, joissa määritellään Modelspacen paras käyttötapa projektikohtaisesti. Näin varmistetaan, että asiakas saa parhaan hyödyn Modelspacesta.

Eri käyttäjäryhmille kohdennetut koulutukset

Käyttöönottoprojektiin kuuluvan pääkäyttäjäkoulutuksen lisäksi Gravicon kouluttaa Modelspace-käyttäjiä hankkeiden tarpeiden mukaan. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Gravicon

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asiantuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme rakennushankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimii tietomalliasiantuntijana Suomen huomattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut kattavat tietomalliprosessien suunnittelua ja monipuolista koulutusta aiheesta. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien johtamiseen.

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY