Modelspace

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Medisiina D

Gravicon tuli mukaan SYK:n Medisiina D -hankkeeseen luomaan yhteisiä toimintamalleja tiedonhallintaan. Yhteistyössä asiakkaan edustajien kanssa varmistettiin, että rakennushankkeen tieto olisi myös myöhemmissä vaiheissa käyttäjien saatavilla.

arrow_downward

Tiivistelmä

Modelspacea käytettiin Medisiina D- hankkeessa, jotta uudet tilat tulisivat varmasti vastaamaan tulevien käyttäjien tarpeita. Medisiina D palvelee noin 2000 ihmistä päivittäin. Koska Medisiinassa toimii useita organisaatioita, ja tiloihin liittyy monia teknisiä ja käytännöllisiä vaatimuksia, ei niitä enää pystytä hallitsemaan ilman kehittyneitä työkaluja ja tehokasta prosessia. Tyypillisesti tilavaatimuksia on hallittu Exceleissä. Gravicon Oy:n Modelspace otettiin käyttöön hankkeessa jo ennen rakentamisen aloittamista syksyllä 2014. Lähtötilanteessa vaatimustieto ei ollut täydellistä, ja hankkeen laadulliset ja aikataululliset riskit olivat huomattavat. Modelspace on osaltaan varmistanut Medisiina D -projektin onnistumisen sekä rakentamisen laadun ja aikataulujen saavuttamisen. Loppuasiakkaan tyytyväisyys on Suomen Yliopistokiinteistöille (SYK) tärkeää.

Tilojen terveellisyys, toimivuus ja turvallisuus ovat keskeisiä vastuualueitamme.
Aki Havia, SYK Rakennuttaminen ja ylläpito

Modelspacen käytön yhteydessä SYK:lle luotiin toimintamalli vuokralaiskokemuksen parantamiseksi. Tietoa kerätään vuokralaisilta ja siten varmistetaan pitkäaikainen sitoutuminen. Toisaalta Modelspace on myös yhtenäistänyt SYK projektinjohtomallia, sekä saman tyyppisten hankkeiden tehokasta toteuttamista. Myös ohjelmisto on kehittynyt, ja Medisiinan hyvien kokemusten pohjalta Modelspace onkin otettu käyttöön merkittävissä suomalaisissa sairaalahankkeissa.


Asiakas

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on yliopistojen omistama kiinteistöyhtiö, joka tuottaa palveluita yliopistojen ja niiden yhteistyökumppanien tarpeisiin. SYK investoi uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin sekä nykyisten rakennusten laajennuksiin vuosittain keskimäärin 100 miljoonaa euroa.


SYK pähkinänkuoressa

Liikevaihto 144,1 M€
Tilat: vuokrattavia tiloja 1,08M m2, vuokrausaste 95,6 %, vapaat tilat 47 880 m2, korjaustöiden alla 21 070 m2, keskimääräinen uusinvestointi 1 817 €/m2
2016 aikana 259 investointikohdetta, joiden yhteisarvo 276 M€.
SYK:n asiakkaista 96 % on yliopistoja. Julkisyhteisöjä sekä yrityksiä on 4,2 %.
SYK ottaa asiakastyytyväisyyden vakavasti – tekemässään asiakastyytyväisyystutkimuksessa 94 % SYK asiakkaista voisi suositella, tai on suositellut Suomen Yliopistokiinteistöjä omille kollegoilleen.

Haaste

Medisiina D -projektin keskeinen haaste oli varmistaa projektin onnistuminen. Kyseessä on ollut merkittävä hanke, jossa rakennettiin suurelle käyttäjämäärälle uusia, monimuotoisia ja arvokkaita tiloja.

Perinteisesti sekä pienemmissä hankkeissa tilavaatimuksia on voitu hallita erilaisin Excel-pohjaisin työkaluin, mutta näin vaativassa hankkeessa niiden toiminnallisuudet loppuivat kesken. Kuinka löytää tarvittavat tiedot nopeasti tuhansien Excel-tiedostojen joukosta? Miten varmistaa, että kaikki hankkeen osapuolet pääsevät nopeasti katsomaan sekä päivittämään projektintietoja? Eri käyttäjäryhmillä oli näistä kysymyksistä erilaiset näkemykset.

Hankkeen piti pysyä aikataulussa ja saavuttaa vaaditut laatutavoitteet. Projektissa tarvittiinkin tehokasta tietojohtamista, jonka avulla luotiin prosessit tiedon keräämiseksi tilojen lopullisilta käyttäjiltä. Näin saatiin tilatieto jalostettua koneluettavaksi tilamalliksi ja rakentamisen ohjaamiseen tarvittavaksi tiedoksi.

Haasteita lisäsivät tilojen suuri lukumäärä, erilaisten tilojen ja niihin liittyvien vaatimusten määrä, riippuvuudet, koneet, tekniset varaukset, laitteet ja laaja nimikkeistö.

Ratkaisu

Osa Medisiina D:n haasteista liittyi projektin suureen kokoon ja monimuotoisuuteen. SYK kehitti Medisiina D -projektissa myös omia projektihallinnan prosessejaan yhdessä Graviconin kanssa. Liiketoiminnallisesti on tärkeää, että kaikki tilat ovat mahdollisimman helposti vuokrattavissa ja myös joustavasti muokattavissa. Osana suunnitteluprosessia tiloista muodostuu tietoa, jota voidaan myöhemmin käyttää ylläpidon sekä tilajohtamisen apuna. Modelspace oli enemmän kuin vain ohjelmistoprojekti. Käyttöönottovaiheessa luotiin yhteinen toimintamalli, jossa Graviconin asiantuntijat työskentelivät yhdessä asiakkaan edustajien kanssa.

Modelspace on toiminut erinomaisena työvälineenä hankkeen tilavaatimusten keräämisessä ja hallinnoinnissa. Tilatiedot ovat keskitetysti ja helposti kaikkien osapuolten haettavissa Modelspacessa. Ennen Modelspacea jouduimme hakemaan tietoa sadoista erillisistä Exceleistä. Nyt yhteistyön tekeminen on helpompaa hankkeen eri osapuolten kanssa.
Hanna Petäjä, VSSHP

Tilavaatimusten teossa tärkeää oli saada käyttäjän ääni kuuluville. Tästä saatiinkin projektin edetessä  paljon positiivista palautetta, ja se onnistui hyvin. Medisiina D -projektissa hyödynnettiin täysipainoisesti tietomallintamista. Tilavaatimukset (vaatimustilat) yhdistettiin arkkitehdin tilaohjelmaan, jolloin voitiin varmistaa, että käyttäjien vaatimat toiminnot, varusteet ja tilat saatiin toteutettua. Projektissa tehty tietomallinnus on saatu poikkeuksellisen hyvin käyttöön. Modelspace on yksinkertaistanut tietomallin sisällön käyttäjälle helposti hyödynnettävään muotoon.

Modelspace varmisti tilojen toiminnallisuuden ja siten asiakkaan sitoutumisen.

Modelspace-ohjelmisto sai runsaasti positiivista palautetta hankkeen edetessä. Käyttäjät kokivat, että heillä oli aidosti mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Tämä osaltaan paransi kerätyn tiedon laatua.

Rakentamisen aikana Modelspacen hyödyt pilvipalveluna korostuivat. Kaikki hankkeen osapuolet pääsivät vaivattomasti omilta laitteiltaan katsomaan projektin tietoja, kun niitä tarvittiin. Käyttöoikeuksien avulla voitiin tehdä tarvittavat rajaukset, mikä osaltaan rohkaisi osapuolia käyttämään Modelspacea projektin keskeisenä tietovarastona. Modelspace ei ole tiedon päätepiste, vaan sen sisältämä tieto on monipuolisesti hyödynnettävissä ja siirrettävissä yleisesti rakentamisessa käytetyin tavoin muihin ohjelmistoihin, esimerkiksi IFC-muodossa.

Viimeisin tieto on aina saatavilla ja kaikilla osapuolilla samat tiedot käytössä.

Medisiina D oli myös Modelspacen kannalta tärkeä oppimisen paikka. Osaava, innovatiivinen ja vaativa asiakas nosti ohjelman ja Graviconin tasoa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä ohjelmisto että toimintatapa on kehittynyt – nyt vastaavat haastavat sairaalahankkeet on entistä helpompi toteuttaa.

Jatko

Modelspace on muodostumassa standardiksi suomalaisessa terveydenhuollon rakentamisessa. Ohjelmiston käyttäjät ovat jakaneet positiivisia kokemuksiaan uudesta toimintatavasta ja ohjelmistosta myös muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Modelspace-ohjelmistoa ja sinne kerättyä tietosisältöä, eli tilakortteja, tilaohjelmaa sekä tietomalleja, voidaan hyödyntää muutto- ja käyttöönottovaiheen suunnittelussa, mutta myös ylläpitovaiheessa. Erotuksena perinteisestä teknispainotteisesta huoltokirjasta Modelspacen tietoa voi käyttää tilojen joustavan käytön ja ominaisuuksien hyödyntämiseen. Digitaalisessa muodossa oleva tieto mahdollistaa asiakkaalle uusia toimintatapoja. Tieto on arvokasta nyt ja tulevaisuudessa.

Modelspacen avulla tila- ja hanketieto on arvokasta nyt ja tulevaisuudessa.

Gravicon

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asiantuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme rakennushankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimii tietomalliasiantuntijana Suomen huomattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut kattavat tietomalliprosessien suunnittelua ja monipuolista koulutusta aiheesta. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien johtamiseen.

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY