Modelspace

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - T3-sairaala

Modelspace tarjoaa vastauksia suuren luokan sairaalahankkeen haasteisiin. Kun ajantasainen tieto on yhdessä paikassa ja kaikkien saatavilla, säästyy kaikilta osapuolilta aikaa ja väärinymmärryksiltä vältytään. Lue miten mittavaan tarkkuutta ja vuoropuhelua vaativaan hankkeeseen saatiin järjestystä Modelspacea käyttämällä.

arrow_downward

Tiivistelmä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) rakentaa Turkuun uuden T3-sairaalan, joka tulee korvaamaan vanhenevan sairaalarakennuksen. Lisäksi T3-sairaalaan yhdistetään toimintoja muista lähiseudun sairaaloista. Suunnittelun peruslähtökohtia ovat potilasturvallisuus, perhekeskeisyys sekä tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia toimintatapoja ja tietojohtamista. Tietojohtamisella tarkoitetaan tiedon keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä päätöksenteossa.

T3 on mittava hanke, jonka suunnittelussa haluttiin hyödyntää tilojen tulevien käyttäjien ammattitaitoa. Tietojohtamisen pohjaksi sairaalan henkilökunnalta kerättiin suuri määrä vaatimuksia, joita tulee ottaa huomioon uusia tiloja suunniteltaessa. Tilatietoa isossa hankkeessa kertyy paljon, eikä sitä pystytä hallitsemaan perinteisin keinoin. Perinteisesti tilatietoja on pyritty keräämään, hallitsemaan ja raportoimaan monin Excel-tiedostoin. Vaatimustaulukoiden hallinta on tyypillisesti ollut muutamien ihmisten vastuulla, mikä lisää hankkeen riskejä. Laajoissa hankkeissa tietojen hallittavuus ja muokattavuus on ollut lähes mahdotonta ja parhaimmillaankin hidasta ja virhealtista.

Modelspace mahdollistaa tiedon kerryttämisen ja hallitsemisen yhdessä paikassa. Tieto on aina saatavilla, ajan tasalla ja ymmärrettävissä. Tämä varmistaa toiminnallisen suunnittelun onnistumisen. Tietoa voi käsitellä tehokkaasti ja muutoksia voi tehdä nopeasti, myös useampaan tilaan kerrallaan. Tietoa voi myös hakea eri näkökulmista tarpeen mukaan - Modelspace tarjoaa uudenlaisen ikkunan tietomallien sisältämään tietoon.

Asiakas

Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) kuuluu osaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä (VSSHP). T3-sairaalaa rakennetaan osaksi sairaalan ja yliopiston muodostamaa sairaalakampusaluetta. Uuteen sairaalaan yhdistetään toimintoja vanhasta sairaalasta sekä lähiseudun muista sairaaloista. T3-sairaalalle on asetettu kovat tavoitteet hoitotyön tehostamiselle, mikä edellyttää uusien toimintatapojen ja tilojen käyttöönottoa. Sairaalan erityispiirteenä on sen sijainti Helsinki-Turku moottoritien ja rautatien päälle rakennettavalla kannella.


TYKS T3 pähkinänkuoressa

Uudisrakennuksen kokonaisala n. 54 000 m2, hyötyneliöitä 21 000 m2, kannen pinta-ala 9 000 m2, kahdeksan kerrosta.

Rakennetaan kannelle moottoritien ja rautatien päälle.

Kokonaiskustannukset 158 M€, rakennuskustannukset 140 M€, kiinteät sairaalalaitteet ja kalustus 18 M€.

Haaste

T3-hankkeen suunnittelussa haluttiin hyödyntää tilojen tulevien käyttäjien ammattitaitoa ja kokemusta. Näin varmistettiin tilojen potilasturvallisuus sekä tarkoituksenmukaisuus nykyaikaiseen hoitotyöhön. Tietojohtamisen pohjaksi sairaalan henkilökunnalta kerättiin suuri määrä vaatimuksia, jotka täytyi ottaa huomioon uusia tiloja suunniteltaessa. Tilatietoa ja -vaatimuksia isossa hankkeessa kertyy paljon, eikä niitä pystytä hallitsemaan perinteisin keinoin.

Tilatiedon hallinta on perinteisesti ollut yksittäisten henkilöiden vastuulla. Työkaluina ovat olleet monet Excel-tiedostot. Excel-taulukoiden määrä kasvaa suureksi, kun niihin kootaan ja yhdistetään tietoa eri lähteistä sekä eri tarkoituksia varten. Projektien kasvaessa ja tietomallinnuksen vaatimusten tarkentuessa hallittavan tiedon määrä on moninkertaistunut. Hankkeen tilatietoja oli sadoissa erillisissä tiedostoissa, joista sitä pyrittiin hakemaan tarvittaessa. Tiedon löytämisen hitaus johti sen vääristymiseen. Sama tieto saattoi olla kahdessa paikassa erilaisena, jolloin siihen ei voinut luottaa ja selvittelyyn meni runsaasti aikaa.

Yhtenäinen toimintatapa vaatii myös yhden nimikkeistön, jolla tietoa luokitellaan. Näin tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi laskennassa.

Tilatieto kehittyy ja elää hankkeen suunnittelun edistyessä, jonka vuoksi tiedon pitää olla muutettavissa. Muutokset saattavat olla isoja tai pieniä, kuten tilojen käyttötarkoituksen muutos tai erilaisen oven valitseminen tilaan. Muutoksista tulee myös jäädä jälki; miksi muutos on tehty, kuka sen on tehnyt ja milloin. Excel-tiedostojen versionhallinta on työlästä. Hankkeen jälkeen tieto jää projektipankkiin talteen tiedostona, mutta sen hyödyntäminen on hyvin haastavaa.

Suunnittelussa on tärkeää pystyä näkemään etukäteen, miten sairaalan eri tilat toimivat yhdessä. Tilan käyttäjille suunnitelman hahmottaminen pohjakuvista ei ole helppoa ja saattaa johtaa väärinkäsityksiin.

Ratkaisu

Modelspace on mahdollistanut aiempaa paremman vuoropuhelun käyttäjien ja suunnittelijoiden välillä. Modelspacen avulla voidaan helposti esittää käyttäjille hahmotelmia uusista tiloista; millaiset uudet tilat tulevat olemaan, missä ne sijaitsevat, ja saada heiltä siten arvokasta palautetta. T3-hankkeessa koko valtavan hankkeen tieto on onnistuttu kokoamaan yhteen paikkaan. Tämä varmistaa, että uusi sairaala tulee palvelemaan loppuasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Potilasturvallisuuden ja hoitotyön edellytykset varmistetaan kuulemalla tilojen käyttäjiä.

Olemme palkanneet parhaat tekijät ja ottaneet käyttöön parhaat työkalut. Lisäksi kannustamme tiimityöskentelyyn. Siitä on tietojohtamisessa kysymys.
Timo Seppälä, Kiinteistöpäällikkö

Moderni pilvipalvelu muodostaa erinomaisen pohjan tiedon hallinnalle. Tiedostojen sijaan tila- ja hanketietoa, kuten käyttäjien vaatimuksia, tallennetaan tietokantaan. Tietokannasta tieto on aina saatavilla, se on luotettavaa ja sitä voidaan linkittää muuhun tietoon. Tieto on lisäksi ymmärrettävää ja yksiselitteistä. Tietojohtamisen keinoin voidaan myös kehittää tietomallinnusta. Mallien tietosisältö parantuu, jolloin malleja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Modelspacen avulla olemme voineet käydä vuoropuhelua rakennettavasta hoitoympäristöstä suunnittelijoiden ja tilan käyttäjien välillä entistä paremmin.
Annika Lindblom

Tieto on myös helposti muokattavissa, kun suunnittelu etenee. Tietyt tilat, kuten leikkaussalit, voidaan helposti löytää ja niiden vaatimuksiin voidaan tehdä muutoksia. Modelspace mahdollistaa muutoksien tekemisen kerralla useampaan tilaan. Näin tilojen tiedot ovat helposti ylläpidettävissä ja tieto on ajan tasalla. Jokaisesta toimenpiteestä jää jälki ja myöhemmin on helppo selvittää, mitä on tehty, kuka on tehnyt ja miksi. Hankkeessa mukana olleet ovatkin kiitelleet mahdollisuutta etsiä erilaisia tietoja - esimerkiksi tilat, joihin vaaditaan sairaalakaasuja, löytyvät muutamalla hiiren klikkauksella. T3-hankkeessa on luotu nimikkeistö, joka varmistaa että tiedot ja tehtävät ovat aina oikeilla nimillä ja siten löydettävissä. Näin on luotu tilakortti, joka on oikeasti hyödynnettävissä. Se onkin muodostumassa alan yleiseksi toimintamalliksi.

Datan määrä ei ole enää ongelma, vaan tietojohtamisen avulla voidaan louhia oleellista tietoa jokaiseen tarpeeseen.

Jatko

T3-hankkeesta saatujen hyvien kokemusten perusteella voi tietomalleille nähdä runsaasti käyttöä myös suunnittelun ja rakentamisen lisäksi. Hyvin tehtyä mallinnusta ja sen sisältämää tietoa voi hyödyntää esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa. Modelspace tarjoaa työkalut tilatiedon päivittämiseksi, jolloin tulevat muutos- ja korjaushankkeet ovat helpommin toteutettavissa. Sairaanhoitopiirin näkökulmasta Modelspace tarjoaa mahdollisuuden kehittää tilasidonnaista toimintaa. Yksittäisen sairaalan sijaan sillä voisi hallita myös koko hankeportfoliota. Tämä toisi tehoa rakentamiseen ja yhdenmukaistaisi toimintatapoja. Korjauksia, tarkastuksia ja muita toistuvia tehtäviä voisi aikatauluttaa ja valvoa Modelspacen kautta.

Modelspace poistaa tilatietojen hallinnasta tuskallisuuden. Tieto on kerättynä yhteen paikkaan, se on helposti löydettävissä ja muokattavissa.

Gravicon

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asiantuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme rakennushankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimii tietomalliasiantuntijana Suomen huomattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut kattavat tietomalliprosessien suunnittelua ja monipuolista koulutusta aiheesta. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien johtamiseen.

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY